Om oss

 

Att se dem som ingen annan ser, att räcka ut en hand till dem som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter. Det är centralt för alla våra verksamheter. Uppsala Stadsmission arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Vi vill stödja människor till ett värdigt liv. Vi arbetar för att de ska känna hopp och livsglädje. Vi vill att de ska känna sig sedda och respekterade. I våra verksamheter erbjuder vi sociala sammanhang, en möjlighet att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället.

Organisation

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Vi vilar på kristen grund och är sedan 2011 en egen ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer som vill stödja föreningens ändamål kan vara medlemmar.

Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Styrelsen sammanträder sedan fyra gånger per år. Direktor för Uppsala Stadsmission tillsätts av styrelsen. Tillsammans med ledningsgruppen ansvarar direktorn för ledningen av helheten i föreningen. Varje verksamhetsdel leds av en arbetsledare.

Uppsala Stadsmission är en av tio ideella stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Stadsmissionerna samarbetar kring opinion, insamlingsfrågor samt håller dialog om utvecklingsfrågor.

Värdegrund

Stadsmissionen står för en kristen grundsyn som värnar om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt oberoende av livssituation.

Vi ger stöd till människor som bor eller lever i Uppsala att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga samt ge dem de rätta verktygen för att bli en del av samhället. Varje människa ses som en likvärdig part och bjuds in att delta utifrån sina förutsättningar. Inom Stadsmissionen ska det alltid finnas en möjlighet att börja om och göra nya val.

Vi bemöter varje människa utifrån sina olika behov och önskningar. Vi är alltid beredda att arbeta för att ge människor nya och bättre förutsättningar.

Rapporter och styrdokument

Här hittar du våra styrdokument och rapporter från de senaste åren. Önskar du ta del av äldre dokument, vänligen kontakta vår reception via mail.

 

Verksamhetsrapport 2023

Verksamhetsrapport 2022

Effektrapport 2022

Verksamhets- och effektrapport 2021

Verksamhets- och effektrapport 2020

 

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

 

Stadgar

 

Årsmötesprotokoll 2024

 

Placeringspolicy

Insamlingspolicy

Volontärpolicy

 

Uppförandekod

 

Motverka oegentligheter