Givargaranti

 

När du skänker en gåva till Uppsala Stadsmission kommer din gåva att förvaltas av en organisation med rötter som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Vi har 90-konto, granskas av Svensk Insamlingskontroll och följer Giva Sveriges kvalitetskod.

 

 • Uppsala Stadsmission samlar in monetära gåvor från enskilda personer, företag, föreningar, stiftelser och fonder i syfte att få resurser för att främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer. Insamlade medel går till öppna sociala verksamheter med insatser anpassade till de behov vi möter i Uppsala.
 • Generellt sett önskar Uppsala Stadsmission helst motta så kallade icke öronmärkta gåvor, vilket innebär att givarens pengar kan användas där det bäst behövs och gör mest nytta vid varje given tidpunkt.
 • Uppsala Stadsmission tar emot öronmärkta gåvor inom ramen för Uppsala Stadsmissions ändamål.
 • Om du väljer att öronmärka din gåva garanterar vi att din gåva går till det ändamål du valt.
 • Kan inte gåvan användas till avsett ändamål kontaktar vi dig och kommer överens om ett annat närliggande ändamål eller återbetalar gåvan.
 • Om tvivel uppstår om huruvida en gåva är frivillig skall den – om så begärs – återlämnas till givaren.
 • Uppsala Stadsmission tar till vara din gåva på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Dina personuppgifter hanteras säkert och konfidentiellt enligt vår integritetspolicy som följer Dataskyddsförordningen, GDPR.
 • Du har rätt att avstå från vidare kontakt med Uppsala Stadsmission.
 • Ditt namn kommer aldrig publiceras utan ditt medgivande.
 • Du kan som givare vara anonym.
 • Du får på relevant sätt tack för din gåva.
 • Du kan ta del av Uppsala Stadsmissions verksamhets- och effektrapport och årsredovisning på vår hemsida.

 

Uppsala Stadsmission kan neka att ta emot gåva om gåvogivarens värderingar eller verksamhet står i strid med Uppsala Stadsmissions värderingar eller från givare som bedriver kriminell verksamhet eller har sin huvudsakliga verksamhet inom vapen-, tobak-, pornografi-, alkohol- och spritindustri eller i sin verksamhet utnyttjar barnarbete.

Andra skäl till att tacka nej kan vara att gåvan är förenad med specifika villkor som Uppsala Stadsmission inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. Uppsala Stadsmission kan även neka att ta emot gåvor som kan ses som muta.

Uppsala Stadsmission kan även tacka nej till gåvan om den får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader etc. som Uppsala Stadsmission inte kan använda eller avyttra.

 

Här är Uppsala Stadsmissions givargaranti som pdf.