fbpx

Meny

Debattartikel: Arbetsförmedlingen missar de svårast utsatta

Arbetsförmedlingen missar de svårast utsatta

På Uppsala Stadsmission har vi arbetsträning i ett flertal av våra verksamheter. Vi bedriver en dubbel affärsidé och har två syften i allt vi gör; det ena är att skapa riktiga arbeten som förbereder deltagaren för arbetsmarknaden, det andra är att ha en hälsofrämjande arbetsmiljö så att människor samtidigt rehabiliteras och får en förbättrad hälsa. Deltagarna kan därmed tidigare komma ut på arbetsmarknaden och integreras i samhällslivet, denna företagsform med dubbel affärsidé kallas för sociala företag och arbetet drivs inom idéburen sektor.

I Uppsala har vi en arbetslöshet som fram till maj 2021, stigit under 21 månader i följd. Det arbetssätt som Arbetsförmedlingen har arbetat efter sedan våren 2020 (KROM – Rusta och matcha) är ett nytt arbetssätt som helt och hållet ersatt det tidigare arbetssättet (STOM – Stöd och matchning). Arbetet med KROM från det första året, bekräftar att deltagare redan från början har getts sämre initiala förutsättningar sett till
deras eventuella bakgrundsegenskaper; villkoren är alltså för höga för en viss deltagargrupp.

Arbetsförmedlingens egen rapport betonar att det är viktigt att undvika att sökande som inte kan tillgodogöra sig tjänsten deltar. Med andra ord har vi ett system som puttar dem som redan är långt ifrån arbetsmarknaden, ännu längre bort. Vi får också veta att det inte finns någon strategi eller beredskap för att ta hand om deltagare som är kvar i arbetslöshet när anvisningstiden är slut, och inte heller för den andelen som lämnar
tjänsten utan resultat. Vi har alltså en hel samhällsgrupp som inte ges fler möjligheter av Arbetsförmedlingen – samtidigt står Uppsala Stadsmission med tomma platser för just denna grupp! Hur kommer det sig?

Jo, Arbetsförmedlingen har valt att lägga personalresurser på människor som har goda bakgrundsegenskaper. Direktiven är att prioritera upphandlad verksamhet. Den grupp som Arbetsförmedlingen refererar till som ”sökande som inte kan tillgodogöra sig tjänsten” blir därmed lämnad åt sitt öde.

Nuvarande program ökar fattigdomen

Vi kan konstatera att KROM på sikt ökar på fattigdom och social utsatthet bland Uppsalas invånare. Det går att undvika denna oerhört kostsamma situation. Det kräver att Arbetsförmedlingen ger sociala företag bättre förutsättningar och visar deltagare rätt så att vi kan agera för att påverka och förebygga. Vi på Uppsala Stadsmission vill att Arbetsförmedlingen aktiverar sina möjligheter att skicka deltagare till oss för
arbetsträning. Vi har resurserna, i verksamheten finns tydliga arbetsuppgifter och handledning som stödjer deltagarens utveckling. Vår erfarenhet och förhoppning är att vår struktur kan ge verktyg för känslomässig balans hos deltagaren, vilket är en grundförutsättning för fungerande arbetsrelationer.

Arbete istället för vård

Den danska BIP-studien visar att det som har störst effekt för om en person ska få ett arbete är flera samtidigt samordnade insatser och arbetsledarens tro på människans förmåga. Resultaten framhåller att arbetsrehabilitering i form av arbete kombinerad med en hälsoinsats är den mest effektiva vägen framåt för att stävja fattigdom. Vårt samhälle behöver överge traditionen med att se vård som huvudinsats för vägen till arbete då denna inte är något annat än kostsamt och otroligt lång, risken är att personen i fråga inte kommer framåt över huvud taget. Huvudinsatsen ska istället vara arbete med vård som biroll. Meningsfullhet är det som leder till funktionalitet i samhället; sammanhang föder välbefinnande. Arbetsförmedlingen måste inte lämna denna grupp hän. Det finns möjlighet till parallella insatser som bevisligen är det bästa ur ett
helhetsperspektiv.

Uppsala Stadsmission ser fram emot att välkomna nya deltagare till arbetsträning. Vilket innebär att komma ur sin isolering, sitt utanförskap och att i stället rusta sig för fortsatta kliv ut på den öppna arbetsmarknaden. Agerar inte Arbetsförmedlingen så riskerar andelen personer långt från arbetsmarknaden att öka än mer i pandemins kölvatten och skuggsamhället att tillta.

Uppsala Stadsmission önskar därför att:
– vi snarast får till ett möte med Arbetsförmedlingen i Uppsalaregionen som leder till en åtgärdsplan för att motverka det ökade utanförskapet.
– Arbetsförmedlingen samverkar till att fylla de lediga platserna som finns tillgängliga för arbetsträning, så att de som mest behöver, så snabbt som möjligt kommer in i en meningsfull sysselsättning.

Margaretha S. Paras, direktor, Uppsala Stadsmission
Dirk Kehr, chef sociala företag, Uppsala Stadsmission