Stadsmissionens hyresförmedling

Aktuellt

Har du rum över och behöver en extrainkomst?

Har du ett rum över i Uppsala? Står källaren tom? Dina outnyttjade kvadrat kan ge dig både en trygg extrainkomst och chansen att ge ditt stöd till unga i utsatthet. Just nu söker vi fler boenden till unga vuxenstuderande som idag saknar en egen bostad.

Stadsmissionens hyresförmedling förmedlar boenden till unga människor som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt nya gymnasielagen (TUT) och som idag studerar på gymnasiet eller Komvux.

Läs om Maria & Lotten som hyr ut boende till Zabih – här

Vem är hyresgästen?

Vem är hyresgästen?

Din hyresgäst är en studiemotiverad ung vuxen, gymnasie- eller Komvuxelev, som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och är i behov av ett tryggt hem för att kunna koncentrera sig på skolan.

Boende – en förutsättning för att klara skolan

Utan en fast punkt i tillvaron är det svårt, om inte omöjligt, att fokusera på skolan. Ett tryggt boende, med möjlighet att sova, äta och studera, är en förutsättning för att klara  sina skolgång. På uppdrag av regeringen och med statlig finansiering för ändamålet, har Stadsmissionens hyresförmedling skapats för att hjälpa till att hitta trygga boendelösningar för unga vuxna som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt Nya Gymnasielagen (TUT).

Vilka typer av boenden efterfrågas?

Vilka typer av boenden efterfrågas?

Vi söker bostäder för andrahandsuthyrning eller lösningar som möjliggör för en inneboende – allt från rum i lägenhet till sommarstuga eller Attefallshus.

Krav på boende

Hyresgästen bestämmer själv vad som duger – så alla förslag är välkomna. Men en önskan är att boendet uppfyller svenska standardkrav vad gäller möjlighet till tvätt, toalett och dusch.

Vi vill underlätta för er

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att omforma outnyttjade kvadratmeter till ett hem för någon. Vi kan bekosta mindre investeringar. Det kan exempelvis röra sig om att bygga en enkel skiljevägg eller att flytta en tvättpelare.

Vill du veta mer?

I oktober har du möjlighet att komma på informationsträff där du kan få veta mer hur det fungerar. Välkommen på informationskväll onsdag 9 oktober kl.18-19 på Kungsängstorg 2 i Uppsala.

Varför söker vi boenden?

Varför söker vi boenden?

Det är svårt att få tag i bostad, både i Stockholm och Uppsala. Särskilt svårt är det för utlandsfödda unga människor, med tillfälligt uppehållstillstånd, som studerar och helt saknar ett nätverk. Stadsmissionens hyresförmedling har etablerats med hjälp av statligt stöd, där vi parallellt med andra ideella organisationer arbetar för att stötta ensamkommande unga i hemlöshet. Vi letar därför efter och förmedlar boenden till unga människor, med tillfälligt uppehållstillstånd, som studerar på Komvux och gymnasium.

Många unga i osäkra boendeförhållanden

Runt 700-1000 ungdomar beräknas leva i Uppsala- och Stockholmsområdet under mycket osäkra boendeförhållanden. Unga som behöver akuta basbehov tillgodosedda såsom mat och boende. De behöver också tillgång till akut vård och information om deras mänskliga rättigheter. Ungdomarna måste också ges trovärdig och korrekt information kring deras möjligheter framåt i Sverige.

På uppdrag av regeringen letar vi boenden till gymnasiestuderande som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.
I mars 2018 fattade regeringen beslut om att ge finansiellt stöd till ett flertal ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland ensamkommande unga vuxna. Stadsmissionen är en av dessa organisationer.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

Välkommet fortsatt stöd till utsatt grupp

Stadsmissionen arbetar sedan hösten 2017 bland annat med projekt Fadderhem. Ett projekt som har fungerat som ett stöd för ungdomar och unga vuxna som befinner sig i en asylprocess och som behöver hitta tillfälliga boendelösningar. Den statliga finansieringen, som nu möjliggjort Stadsmissionens hyresförmedling, innebär ett fortsatt stöd till denna utsatta målgrupp.

Regeringens stöd fördelas ut till sex ideella organisationer där Stadsmissionen finns med som aktör:

 • Röda Korset
 • Stockholms Stadsmission (Uppsala Stadsmission får ta del av Stockholms stöd)
 • Rädda Barnen
 • Svenska Kyrkan
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
 • Skåne Stadsmission
Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren om Stadsmissionens hyresförmedling.

Vilka står bakom Stadsmissionens hyresförmedling?

Stockholms Stadsmission, med statligt finansiellt stöd öronmärkt för ändamålet att stötta unga gymnasiestuderande vuxna som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, men lever i hemlöshet. Uppsala Stadsmission får ta del av Stockholms Stadsmissions stöd och samarbetar inom ramarna för projektet.

Varför startar Stadsmissionen en hyresförmedling?

Bostadsbristen i Stockholm och Uppsala är ett faktum. Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission startar hyresförmedling med syfte att få fler privatpersoner att hyra ut outnyttjade rum. Först ut att ta del av förmedlingen är myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Målsättningen är att förmedla 300 boenden i Stockholms län och Uppsala län innan årsskiftet.

Med Stadsmissionens hyresförmedling vill vi på sikt medverka till en förändrad bostadsmarknad, där utgångspunkten är att alla får bo bra. Vi vill underlätta för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vilka hyr ni ut till? 

Först ut att ta del av förmedlingen är myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den Nya Gymnasielagen (TUT).

Vilka är dessa studenter? 

Det är myndiga gymnasiestuderande som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och som är i behov av ett tryggt hem. Det som dessa studenter har gemensamt är att de har tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den så kallade Nya Gymnasielagen. Det betyder att de kom som ensamkommande barn senast 25 november 2015 samt att de idag är över 18 år och studerar på gymnasiet. De har alla olika bakgrunder (majoriteten är från Afghanistan) och väldigt skiftande förutsättningar. Vissa kommer från en akademisk bakgrund medan andra inte har någon tidigare utbildning.

Hyr ni ut till andra målgrupper?

Kanske i framtiden men inte i nuläget då finansieringen av hyresförmedlingen är öronmärkt för den aktuella målgruppen. Först ut att ta del av förmedlingen är alltså myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

På vilket sätt menar ni att det är säkert att hyra ut genom er?

Det är vanligt att man utgår från sin egen bekantskapskrets när man letar efter en hyresgäst för att det är enklast så. Vi menar att vi kan vara den länk mellan hyresvärden och hyresgästen som gör det tryggare och enklare för båda parter och som också skapar oväntade möten som annars kanske inte blivit av.

Stadsmissionens hyresförmedling står för matchning mellan hyresvärd och hyresgäst, skriver skräddarsydda avtal som möter bådas behov och fungerar som stöd under hela perioden. Som hyresvärd gör du skillnad, under trygga former, samtidigt som du får extra pengar i plånboken.

Vem står som hyresgäst på kontraktet?

Hyresgästen står på kontraktet.

Vilka typer av bostäder söker ni?

Vi söker privata bostäder för andrahandshyra eller lösningar som möjliggör för en inneboende – allt från rum i lägenhet till Attefallshus. De grundläggande krav som vi tillämpar är att boendet ska uppfylla svenska standardkrav vad gäller möjlighet till el, värme, tvätt, toalett och dusch.

Hur stort måste ytan vara för att man ska kunna hyra ut genom er?

Det är upp till hyresgästen, de bestämmer själv vad som duger – så alla förslag är välkomna. Men en önskan är att boendet uppfyller svenska standardkrav vad gäller möjlighet till el, värme, tvätt, toalett och dusch.

Hur lång tid vill ni att hyresvärden ska kunna hyra ut för att det ska vara aktuellt för er?

Kontraktet skrivs på minst 6 månader.

Vad ligger hyran på?

Hyran är marknadsmässig och vi ger hyresvärden ett konkret hyresförslag att ta ställning till.

Exakt hur ser själva processen ut?

 1. Anmäl ditt intresse enkelt på vår hemsida.
 2. Vi kontaktar dig och bokar tid för ett personligt möte.
 3. Under ett första möte går vi igenom förutsättningarna för boendet och skissar tillsammans upp en handlingsplan.
 4. Matchning med hyresgäst sker antingen tillsammans med oss eller på tu man hand.
 5. Ni får ett kontraktsförslag att ta ställning till.

Vad menar ni när ni skriver att ni hjälper till att göra ytan till ett boende?

Våra insatser anpassas från situation till situation. I slutändan handlar det om bostadens utformning och skick. Det kan exempelvis röra sig om en enkel skiljevägg eller ny färg på väggarna. Kontakta oss med dina förutsättningar så tydliggör vi vad vi kan hjälpa till med i just ert fall.

Det finns en stor grupp människor som inte har bostad. Varför riktar ni in er just på gymnasieungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd?

Vi har fått pengar från regeringen för att skapa trygga och socialt hållbara bostäder till denna målgrupp. Planen finns att på sikt  arbeta vidare med andra målgrupper, men gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd är först ut. De står utan kontaktnät i ett nytt land och behöver ett tryggt boende för att klara skolan.

Är det Stockholms Stadsmissions och Uppsala Stadsmissions insamlade pengar som går till att betala hyreskostnader för gruppen ensamkommande med tillfälligt uppehållstillstånd?

Nej, det är inte insamlade gåvor till Stadsmissionen som finansierar hyresförmedlingen, utan statliga medel öronmärkta för projektets ändamål. Stockholms Stadsmission är en av sex ideella organisationer som fått medel från regeringen med uppdraget att jobba med insatser för ensamkommande unga vuxna. Stockholms Stadsmission har, tack vare statlig finansiering, tillsammans med Uppsala Stadsmission kunnat starta Stadsmissionens hyresförmedling.

Hur mycket pengar handlar det om?

Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år under tre år för att stötta ett urval ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna. Dessa organisationer är; Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Stockholms Stadsmission, Göteborgs Stadsmission och Skåne Stadsmission. Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

Uppsala Stadsmission samarbetar i sin tur nära Stadsmissionen i Stockholm inom ramen för Stadsmissionens hyresförmedling, kring boendestöd och andra insatser för att unga ska kunna komma in i samhället.

Bland gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd, är hemlöshet ett stort problem och det finns ett akut behov av att hitta boendelösningar. Vi vet att dessa unga vuxna har en begränsad tid på sig att klara skolan och ett tryggt boende är ett grundläggande behov som behöver tillgodoses för att göra detta. Vi vet också att dessa unga människor ofta står helt utan nätverk i ett relativt nytt land för dem och de behöver få stöd för att möjliggöra en så bra start i livet som möjligt.

Hur fördelas de 120 miljonerna – d v s hur mycket pengar får Stadsmissionen?

Stockholms Stadsmission har tilldelats 30 miljoner kronor. Uppsala Stadsmission får ta del av Stockholms Stadsmissions stöd på grund av den geografiska närheten och att många ensamkommande unga just nu vuxenstuderar i Uppsala.

Gör en intresseanmälan och skicka till oss. Vi kontaktar dig och du förbinder dig inte till något.